Search

อัพเดทล่าสุด 2019 วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่นแบบใหม่ และ ใบศุลกากร อย่างละเอียด

Advertisements

อัพเดทล่าสุด 2018 วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่นแบบใหม่ และ ใบศุลกากร อย่างละเอียด

ใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่น แบบใหม่ 2019


วันนี้มีข่าวสารล่าสุดมาฝากกันครับ โดย เอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสข้อความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มใบตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2559 นี้แล้ว ส่วนวิธีการกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น แบบใหม่ ก็ง่ายกว่าเดิมอีกครับ เพราะว่าลดเหลือเพียงหน้าเดียว สามารถดูได้จากภาพประกอบด้านบนได้เลยครับ


ปกติแล้วก่อนเครื่องจะ Landing ถึงปลายทางสนามบินญี่ปุ่น เราจะได้รับแจกเอกสารมา 2 ใบจากแอร์โฮสเตส นั่นคือ ใบ ตม. เข้าประเทศญี่ปุ่น และใบศุลกากร โดยใบ ตม. เข้าประเทศญี่ปุ่น ควรกรอกบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงญี่ปุ่น แต่ถ้าหลับเพลิน, ทำหาย ก็สามารถไปหยิบมาเขียนใหม่ได้ที่ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสนามบิน


ตัวอย่างใบ ตม. ญี่ปุ่น (Disembarkation Card)

วิธีกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น


Family Name : นามสกุล
Given Name : ชื่อจริง
Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)
Country Name : ชื่อประเทศ
City Name : ชื่อจังหวัด
Purpose of visit : เหตุผลในการเดินทางมา (เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อ)
Last Flight No./Vessel : หมายเลขเที่ยวบินขาเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือที่เราเดินทางมา
Intended length of stay : ระยะเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น
Intended address in Japan : กรอกชื่อที่อยู่ของที่พักและเบอร์โทรศัพท์ที่พักในญี่ปุ่น
Signature : ลายเซ็นเดียวกับที่เซ็นในหนังสือเดินทาง(Passport)


ใบ ตม. ญี่ปุ่น (ด้านหน้า)

สำหรับใบ ตม. ญี่ปุ่น แบบใหม่ จะมีแค่ใบขาเข้า (Disembarkation Card) ไม่มีใบขาออก (Embarkation Card) เหมือน Version เก่า หลังจากผ่าน ตม. ขาเข้าไปแล้วจะถูกเก็บไป

ใบ ตม. ญี่ปุ่น (ด้านหน้า)


ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ เป็นรูปแบบดังแนบ โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก (Re-entry) อาทิ นักท่องเที่ยว เป็นต้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในชั้นนี้ ตม. ญี่ปุ่นยังอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มเดิมไปด้วยได้


วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่น แบบใหม่
วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่น แบบใหม่
ส่วนด้านบนจะเป็น ใบ ตม. ประเภท Re-Entry  (Disembarkation-Embarkation Card หรือ Arrival-Departure Card) ที่ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าพำนักในญี่ปุ่น อาทิ นักศึกษา หรือ ผู้ที่ทำงานในญี่ปุ่น ครับ นักท่องเที่ยวแบบเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับผม

สำหรับ วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่น แบบใหม่ นั้นสามารถดูได้จากภาพด้านบนได้เลย

อัพเดทล่าสุด 2018 วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่นแบบใหม่ และ ใบศุลกากร อย่างละเอียด

วิธีกรอกใบศุลกากร ญี่ปุ่น (Customs Declaration)


ส่วนอีกใบที่เราต้องกรอกหลังจากผ่าน ตม. มาแล้วก็คือ ใบศุลกากร (Customs Declaration) จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเรานำสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามเข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ ในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นกระเป๋าเลยก็ได้ ใบศุลกากร ญี่ปุ่น นั้นจะมีทั้งหมด 2 หน้า แต่ส่วนมากเราจะกรอกกันหน้าเดียวตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง

ใบศุลกากร ญี่ปุ่น
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

รายละเอียดการกรอกใบศุลกากร ญี่ปุ่น (Customs Declaration)


Flight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่น

Point of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดที่คุณมา เช่น Bangkok

Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น

Last Name : นามสกุล

First & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)

Address in Japan(Accommodation) : กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พัก

Nationality : สัญชาติ ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAI

Occupation : อาชีพการงาน

Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)

Passport No : เลขที่หนังสือเดินทาง

Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน

Adult = ผู้ใหญ่

Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปี

Under 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปี

คำถาม

1. Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) = มีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่

Goods exceeding duty-free allowance = มีสินค้า ปลอดภาษีที่เกินกว่าจำนวนที่ให้เข้าประเทศหรือไม่

Commercial goods or samples = มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่

Any items you have been requested from someone else to bring into Japan = สินค้าที่มีคนต้องการหรือฝากนำเข้ามาหรือไม่

ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วยครับ

2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)

เพียงแค่นี้เราก็ผ่านเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปท่องเที่ยวกันได้แล้ว วิธีกรอกใบ ตม. และใบศุลกากร นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย....

หลังจากดูวิธีการเขียนใบ ตม. ญี่ปุ่นกันแล้ว มาชมวันเดินทางจริงกันเลยครับ

รีวิว วิธีการผ่านเข้าเมืองที่สนามบินนาริตะ เดินไปทางไหนคนเยอะหรือไม่ มาดูกัน คลิก !! ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก 在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเว็บ walkwithmethai.com
Advertisements

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น